पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी (प्रतिज्ञापत्रे व चिन्हासह)

नागपूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२

प्रभाग क्रमांक
: 38      प्रभागाचे नांव : गरोबा मैदान - जुनी मंगळवारी
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक
नामनिर्देशन प्रपत्र सुचना दाखल केल्याचा दिनांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव
वडील / पतीचे नाव
उमेदवाराचे वय
उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवाराचा व्यवसाय / धंदा
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
उमेदवाराचा मतदार यादीमधील क्रमांक
प्रस्तावकाचे नाव व प्रस्तावकाचा मतदार यादीमधील क्रमांक 
प्रतिज्ञापत्र
नामनिर्देशन
सद्यस्थिती
1
January 30, 2012
अ - अनुसूचित जमाती (स्त्री)
सयाम किरण देवि रविसिग
सयाम रविसिग प्रतापसिग
४१
प्लोट ८५२, गंगाबाई घाट रोड जुनी मंगळवारी घरकाम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : १८२९४
१) रविसिंग प्रतापसिंग सयाम
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : १८२९३
View  
पात्र
2
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जमाती (स्त्री)
कु. शितल गंगाधर घरत
गंगाधर मुकुंद घरत
२२
प्लॉट न. ३६, सर्वश्री नगर खोब्रागडे ले आऊट, दिघोरी नागपुर खाजगी शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
प्रभाग क्रमांक : 61

सूची क्रमांक : २१०६८
१) डोईफोडे गणेश दयाराम
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : १३००७
View  
पात्र
3
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
खोब्रागडे वर्षा यशुपाल
यशुपाल रामरावजी खोब्रागडे
३८
गंगाबाई घाट कॉर्पोरेशन कॉलोनी प्लॉट न. ३०/१९, नागपुर घरकाम अपक्ष

चिन्ह : पतंग
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : २२८१७
१) घाटोळे अनिल धोंडीबा
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : १९१७२
View  
पात्र
4
January 30, 2012
ब - सर्वसाधारण
एनप्रेडीवार कृष्णा भाऊ राजाराम
राजाराम
५८
जुनी मंगळवारी तेली समाज बिल्डिंग जवळ खाजगी धंदा अपक्ष

चिन्ह : कपबशी
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : १६५८२
१) तारणेकर श्रावण विठोबाजी
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : १५४४२
View  
पात्र
5
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
मुरलीधर पुंडलिकराव गुल्हाने
पुंडलिकराव गुल्हाने
५६
प्लोट २३८ घ. न. ४१८ बगडगज पो.आ. समोर गरोबा मैदान समाज सेवा अपक्ष

चिन्ह : गॅस सिलेंडर
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : ४७०४
१) नरेश महादेव बारमाशे
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : ७५२७
View  
पात्र
6
January 30, 2012
ब - सर्वसाधारण
झोडे ज्ञानेशवर महादेव
झोडे महादेव गणपत
४३
आई पार्वती भवन घ.न. ४२४ गरोबा मैदान शारदा चौक फोटोग्राफर इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : ४७२९
१) अडसड धनंजय गंगाधरराव
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : ६२४४
View  
पात्र
7
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
खापेकर जगदीश मनोहर
खापेकर महोहर महादेव
३५
जुनी मंगळवारी जैसावाडी, चीचघरे मोहल्ला, गुजरी चौक, नागपुर सावजी भोजनालय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : १५३५९
१) कुंभारे नितीन तात्याजी
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : १८९७६
View  
पात्र
8
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
गीरीपुंजे प्रवीण चिंधुजी
गीरीपुंजे चिंधुजी यशवंतराव
३१
पिंटू धाबा जवळ गांडलीवाडा जवळ जुनी मंगळवारी , नागपुर खाजगी इतर पक्ष

चिन्ह : नगारा
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : १७३२०
१) ईटकेलवार कुणाल नरेंद्र
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : १६९२०
View  
पात्र
9
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
गोसावी ओमप्रकाश
बाळकृष्ण रामभाऊ गोसावी
३५
१४९, जगजीवनराम नगर गरोबा मैदान, नागपुर-४४०००८ खाजगी अपक्ष

चिन्ह : कंगवा
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : ११२६२
१) चौरे प्रमोद प्रेमदास
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : १११६१
View  
पात्र
10
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
अनिल माधोराव धावडे
माधोराव विठोबाजी धावडे
४६
धावडे मोहल्ला जुना बगडगंज पो. बगडगंज, नागपुर खाजगी सामाजिक कार्य भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : ३५०९
१) घागरगंडे लक्ष्मिनारायण हेमराज
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : १२९४०
View  
पात्र
11
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
सूर्यकांत भी. धोटे
भीमराव उपासराव धोटे
४०
१६९, गरोबा मैदान कापसे चौक, जुना बगडगंज , नागपुर ४४० ००८ खाजगी बहुजन समाज पार्टी

चिन्ह : हत्ती
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : ८८६
१) प्रवीण परसराम खंडाळे
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : १७३९
View  
पात्र
12
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
चांदेकर अजय मुरलीधर
चांदेकर मुरलीधर एकनाथ
३८
प्लॉट. न. ५१८, जुना बगडगंज गंगाबाई घाट चौक , नागपुर खाजगी बहुजन समाज पार्टी

चिन्ह : किटली
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : ३०१३
१) कपिल मुरलीधर चांदेकर
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : ३०१४
View  
पात्र
13
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
प्रशांत प्रतापराव तंनेरवार
प्रतापराव नारायण तंनेरवार
२६
मासुरकर चौक जगनाथ स्वामी रोड जुनी मंगळवारी इतवारी नागपुर खाजगी अपक्ष

चिन्ह : कपाट
प्रभाग क्रमांक : 31

सूची क्रमांक : १४६४६
१) उज्वल भाषकर बावस्कर
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : ७५४२
View  
पात्र

प्रभाग क्रमांक
: 39      प्रभागाचे नांव : महात्मा गांधी
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक
नामनिर्देशन प्रपत्र सुचना दाखल केल्याचा दिनांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव
वडील / पतीचे नाव
उमेदवाराचे वय
उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवाराचा व्यवसाय / धंदा
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
उमेदवाराचा मतदार यादीमधील क्रमांक
प्रस्तावकाचे नाव व प्रस्तावकाचा मतदार यादीमधील क्रमांक 
प्रतिज्ञापत्र
नामनिर्देशन
सद्यस्थिती
1
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जमाती
उईके महेंद्र वसंतराव
वसंतराव नारायणराव उईके
४०
क्वांटर न. वि./१२४, शांतीनगर कॉलोनी, डाक्टर सतीश पारेखच्या दवाखान्या जवळ , शांती नगर , नागपुर खाजगी नौकरी अपक्ष

चिन्ह : पतंग
प्रभाग क्रमांक : 39

सूची क्रमांक : ११९५०
१) शेख जमील शेख शफी
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : ११९६१
View  
पात्र
2
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जमाती
मरस्कोल्हे रामदास बापूराव
मरस्कोल्हे बापूराव सितरया
७१
गोंड मोहल्ला नबाब पुरा गंगाबाई घाट रोड मानी पुरा चौक , नागपुर -४४० ००३२ सेवा निवृत्त इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
प्रभाग क्रमांक : 39

सूची क्रमांक : २०८८५
१) सुरज मोहन मसराम
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : २०८७७
View  
पात्र
3
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जमाती
घोडपागे राजेश श्रावण
घोडपागे श्रावण लक्ष्मनराव
४३
हरिओम १५१, नेल्को सोसायटी, सुभाष नगर नागपुर-२२ खाजगी भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
प्रभाग क्रमांक : 70

सूची क्रमांक : २६०८
१) भाके वासुदेवराव दत्तात्रय
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : ६८२१
View  
पात्र
4
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जमाती
नितीन भास्करराव डडमवार
भास्करराव आनंदराव डडमवार
२८
घर न. ७००, चितार ओळी बडकस चौक, महाल नागपुर खाजगी अपक्ष

चिन्ह : कपबशी
प्रभाग क्रमांक : 58

सूची क्रमांक : ९६२५
१) नामदेव आखाडू भगत
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : १६८५८
View  
पात्र
5
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
डवरे कल्पना सुरेश
डवरे सुरेश संतोष
४१
नबाब पुरा पातुरकर राम मंदिर म.न.पा. बगीच्या जवळ, नागपुर घरकाम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
प्रभाग क्रमांक : 39

सूची क्रमांक : २४६६१
१) वाडीधरे पुरुषोत्तम दशरथ
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : १६८०५
View  
पात्र
6
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
सौ. धनश्री मिलिंद सगदेव
मिलिंद प्रभाकर सगदेव
३६
द्वारा मिलिंद प्र. सगदेव , अयाचित मंदिर रोड, इतवारी नागपुर अधिओक्ता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
प्रभाग क्रमांक : 39

सूची क्रमांक : १२८२७
१) अनिल गजाननराव सगदेव
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : १२८५७
View  
पात्र
7
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
छाडी गीता शरद
छाडी शरद आत्माराम
५१
नमक गंज इतवारी , नागपुर गृहिणी भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
प्रभाग क्रमांक : 31

सूची क्रमांक : २०१८१
१) पारधी सुभाष रामनाथ
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : ३४८१
View  
पात्र
8
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
आदिवान रेखा संजय
संजय रतनसिंग
३६
लाकडी पूल , अयाचित मंदिर बस स्थानक कुणबी पुरा , महाल, नागपुर घरकाम इतर पक्ष

चिन्ह : नगारा
प्रभाग क्रमांक : 39

सूची क्रमांक : १८४५४
१) आदिवान संजय रतनसिंग
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : १८४५३
View  
पात्र
9
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
इंगोले वंदना विनोद
इंगोले विनोद माधोराव
२८
जुनी मंगळवारी, गंगाबाई घाट रोड, दत्त मंदिर जवळ , राउतवाडा, नागपुर समाजसेविका अपक्ष

चिन्ह : कपाट
प्रभाग क्रमांक : 39

सूची क्रमांक : १६६२३
१) मोहनकर संजय किसना
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : १७४४२
View  
पात्र
10
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
नयना कमलाकर तारसेकर
कमलाकर आनंदराव तारसेकर
४२
मोठे अयाचित मंदिर, लाकडी पूल धाबे गल्ली नागपुर-४४००३२ गृहिणी अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 39

सूची क्रमांक : निरंक
१) परसराम दमडूजी आमटे
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : २२९४
View  
पात्र

प्रभाग क्रमांक
: 40      प्रभागाचे नांव : गांधीबाग
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक
नामनिर्देशन प्रपत्र सुचना दाखल केल्याचा दिनांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव
वडील / पतीचे नाव
उमेदवाराचे वय
उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवाराचा व्यवसाय / धंदा
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
उमेदवाराचा मतदार यादीमधील क्रमांक
प्रस्तावकाचे नाव व प्रस्तावकाचा मतदार यादीमधील क्रमांक 
प्रतिज्ञापत्र
नामनिर्देशन
सद्यस्थिती
1
January 30, 2012
ब - सर्वसाधारण
पठाण मेहमूद खान एस
पठाण मेहमूद खान
४०
गंजी पेठ रोड भालदार पुरा खाजगी इतर पक्ष

चिन्ह : पतंग
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १८८३१
१) युनूस हुसेन जफर हुसेन
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १८५८८
View  
पात्र
2
January 30, 2012
ब - सर्वसाधारण
सैफुद्दीन शेख हबीब
सैफुद्दीन शेख हबीब
३९
तेलंगी पुरा परिसर गांधीबाग खाजगी (फल) इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : २१०९३
१) वकील अ. सत्तार
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : २२९२६
View  
पात्र
3
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
फरहानखां हशीमखां
हशीमखां
३६
गन्जीपेठ , भालदार पुरा , नागपुर-१८ केबल ऑपरेटर इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : कपबशी
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १६२४३
१) काजी जैनुल आबोदिन
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १६२७८
View  
पात्र
4
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
रमेश जंगलूजी नाचनकर
जंगलूजी धोंडबाजी नाचनकर
५८
४२८, जे.डी. कॉन्वेट बिल्डिंग तेलंगी पुरा सेंट्रल होटेल मागे अग्रसेन चौक गांधीबाग नागपुर खाजगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
प्रभाग क्रमांक : 19

सूची क्रमांक : २५११
१) प्रफुल शेषराव नाईक
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : २१२६९
View  
पात्र
5
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
तिवारी दयाशंकर चंद्रशेखर
तिवारी चंद्रशेखर रामनाथ
४९
१०३८, डां. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग, हंसापुरी, नागपुर-१८ रेल ट्रेव्हेलिंग सर्विस एजेन्ट भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
प्रभाग क्रमांक : 29

सूची क्रमांक : २५३१९
१) नाइक अरुण शंकरराव
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : ६०८८
View  
पात्र
6
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
मोईजुद्दिन सैय्यद
जीयाऊद्दीन सैय्यद
५४
शब्बानीक्लबचे मागे शौकत अली चौक , गंजी पेठ नागपुर-१८ कास्तगार व सामाजिक कार्यकर्ता इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : क्रिकेट बॅट
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १६०२६
१) शे. सिकंदर शे. गुलाब
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १६३५१
View  
पात्र
7
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
ठवकर दीपा रमण
ठवकर रमण पांडुरंग
३५
ठवकर भवन गंजीपेठ रोड भालदार पुरा नागपुर घरकाम नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १३९६१
१) नखाते गीता सुरेश
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १३९५९
View  
पात्र
8
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
कन्हारे विदया राजेश
राजेश चोखेलाल कन्होरे
४३
गांधीबाग कुभारपुरा भावसार चौक नागपुर०२ गृहिणी भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : ४०५८
१) झा विकासकुमार राजवंशी
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : ५३२३
View  
पात्र
9
January 30, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
मोहम्मद नूरजहा बेगम मोहम्मद कलाम
मोहम्मद मोहम्मद कलाम
४५
भालदार पुरा नागपुर घरकाम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : शिवणयंत्र
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १२९३६
१) मोहम्मद कलाम हाजी अब्दुल करीम
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १२९४३
View  
पात्र

प्रभाग क्रमांक
: 41      प्रभागाचे नांव : महाल
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक
नामनिर्देशन प्रपत्र सुचना दाखल केल्याचा दिनांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव
वडील / पतीचे नाव
उमेदवाराचे वय
उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवाराचा व्यवसाय / धंदा
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
उमेदवाराचा मतदार यादीमधील क्रमांक
प्रस्तावकाचे नाव व प्रस्तावकाचा मतदार यादीमधील क्रमांक 
प्रतिज्ञापत्र
नामनिर्देशन
सद्यस्थिती
1
January 30, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
प्रदिप दिगांबर बांन्ते
दिगांबर गिरमाजी बांन्ते
३९
दसरा रोड, काशीबाई देवळा मागे नागपुर-२ खाजगी धंदा इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : कपाट
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : २३७०८
१) पांडुरंग नत्थुजी डोळस
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : १९५८५
View  
पात्र
2
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
मारोतराव नारायण रोकडे
नारायण विठ्जी रोकडे
७१
जानकी नगर धर्मशाळा जवळ गाडीखाना नवी शुक्रवारी , नागपुर पेन्शन धारक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : १९४७९
१) परतेकी दिलीप बिसनजी
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : १८५३९
View  
पात्र
3
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
येवले मिलिंद रामराव
येवले रामराव गोविंद
४२
राम अशा नवी शुक्रवारी रोड महाल नागपु प्रिंटिंग प्रेस इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ८२२९
१) ठाकरे दिनेश गजानन
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : १७३०
View  
पात्र
4
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
चिखले प्रमोद क्षत्रपाल
चिखले क्षत्रपाल निंबाजी
४२
नवी शुक्रवारी गाडीखाना, नागपुर खाजगी व्यवसाय अपक्ष

चिन्ह : नगारा
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : १९६०३
१) गडेकर कुणाल राजेंद्र
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : १७८१९
View  
पात्र
5
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
दटके प्रविण प्रभाकर
दटके प्रभाकर विठोबाजी
३३
"शिवगौरी" दक्षिनामुर्ती चौक, महाल, नागपुर-३२. शेती भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ५२३७
१) धाक्रस विवेक दिवाकर
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : ४७४९
View  
पात्र
6
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
मोहमद रफिक
शेख ख्वाजा मियां
३१
भुतिया दरवाजा, दसरा रोड रहीम मंजील महल, नागपुर ट्रेव्हल एजेंट अपक्ष

चिन्ह : पतंग
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : १०२१७
१) अब्दुल मकसूद अब्दुल कादर
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : ८१११
View  
पात्र
7
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
श्री. राजकुमार गयाप्रसाद शाहु
श्री. गयाप्रसाद मोतीलाल शाहु
४४
नवी शुक्रवारी, बाजार ओळी, शिंगाडा मार्केट गणेश मंदिर जवळ नवी शुक्रवारी, नागपुर प्रा. नौकरी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : कंगवा
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : १५१६२
१) विददानंद शिवनाथ चंदनखेडे
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : १५३६०
View  
पात्र
8
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
सौ. तिळगुळे सिमा नितिन
नितिन शांताराम तिळगुळे
४०
नवी शुक्रवारी तेलीपुरा, फवारा चौक नागपुर घरकाम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : २०५७२
१) ढगे दिलीप वसंतराव
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : २०५४८
---  
पात्र
9
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
निकम ज्योती साहेबराव
साहेबराव आबाजी निकम
३८
घर न. ६१, राहतेकर वाडी दसरा रोड, काशीबाई देवळा मागे महाल नागपुर खाजगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : २३६७१
१) व्यवहारे अभय रमेशराव
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : १४८९८
View  
पात्र
10
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
जगनाडे प्रभा रमेश
जगनाडे रमेश आनंदराव
५४
श्री प्रकाश शेंडे यांच्या घरी मौडेल मिल चौक इद्दमिया चाळ नागपुर घरकाम भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ९०१
१) महाजन अजय वसंतराव
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : २४१३३
View  
पात्र
11
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
सुरेखा सीताराम खोब्रागडे
सीताराम लहानुजी खोब्रागडे
५३
दुर्गा भवन राजेंद्र हायस्कूलजवळ कोठीरोड महाल नागपूर खाजगी अपक्ष

चिन्ह : नारळ
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ६३०५
१) चंद्रशेखर यशवंत डोंगरे
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : ६३०८
View  
पात्र
12
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
सौ. माधवी चंद्रशेखर खरवडे
चंद्रशेखर पांडुरंग खरवडे
३७
मौडेल मिल बंद गेट कर्नल बाग, नागपुर खाजगी अपक्ष

चिन्ह : कपबशी
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : २३२०९
१) नरेंद्र देवराव साळुंके
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : २३१३४
View  
पात्र

प्रभाग क्रमांक
: 42      प्रभागाचे नांव : किल्ला
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक
नामनिर्देशन प्रपत्र सुचना दाखल केल्याचा दिनांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव
वडील / पतीचे नाव
उमेदवाराचे वय
उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवाराचा व्यवसाय / धंदा
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
उमेदवाराचा मतदार यादीमधील क्रमांक
प्रस्तावकाचे नाव व प्रस्तावकाचा मतदार यादीमधील क्रमांक 
प्रतिज्ञापत्र
नामनिर्देशन
सद्यस्थिती
1
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
मधुकर नत्थुजी कांबळे
नत्थुजी फकीराजी कांबळे
३८
शिवाजी नगर , केंद्र विद्यालय जवळ, चिटणविसपुरा, महाल, नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : ९४६५
१) वानखेडे अरुण कृष्णा
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : ९४७१
View  
पात्र
2
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
खान मेहबूब गुलाब
खान गुलाब
४६
बेलबाग, तुलसीदास शिव मंदिर जवळ महाल, नागपुर-३२ खाजगी अपक्ष

चिन्ह : पतंग
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : २५२७९
१) उमर खान मुसाहेब खान
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : २५२९३
View  
पात्र
3
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
राऊत सुधीर हरीदास
हरीदास नागोराव राऊत
४२
कोठी रोड महाल, नागपुर व्यवसाय भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ६७०५
१) यादव नारायण भैय्यालाल
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : १४७
View  
पात्र
4
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
मोहन कृष्णा हिरूळकर
कृष्णा बापूराव हिरूळकर
३६
c/o वासुदेवराव हिरूळकर, उधोजी रोड, संघ बिल्डिंग, महाल, नागपुर खाजगी काम अपक्ष

चिन्ह : शिवणयंत्र
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : २७६५९
१) पंकज सुरेशराव गुहे
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : २७६५८
View  
पात्र
5
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
फडणविस रश्मी अजय
फडणविस अजय वामनराव
३७
डॉ. मुंजे वाडा, आयचित मंदिर रोड, महाल नागपुर खाजगी भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : २८११२
१) मानापुरे अनिल रामजी
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : १०८१४
View  
पात्र
6
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
सौ. सारिका अजय गडकरी
अजय श्रीधरराव गडकरी
३२
रेणुकामाता मंदिर जवळ, गरुड खांब, झेंडा मैदान, सि. ए. रोड, गांधी पुतला नागपुर गृहीणी अपक्ष

चिन्ह : नगारा
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : १५१३५
१) प्रमोद बाबुराव पवार
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : २०४५८
View  
पात्र
7
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
चौधरी दुर्गा अशोक
चौधरी अशोक सखारामजी
४५
चिटणवीसपुरा, झेंडा चौक महाल, नागपुर. खाजगी इतर पक्ष

चिन्ह : कपबशी
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : १०८३६
१) मुटकुरे मंजुषा संजय
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : १०८०३
View  
पात्र
8
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
बाहेकर संगीता शरदराव
बाहेकर शरद विठ्ठलराव
४७
तुळशीबाग रोड, महाल, नागपुर खाजगी नौकरी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : पाटी
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : १५८४३
१) बाहेकर दिलीप विलासराव
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : १५८२०
View  
पात्र
9
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
शाहीन आसिफ सयद
आसिफ
२५
भुतिया दरवाजा दसरा रोड, महाल, नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : २५३९८
१) सैयद अफसर अली अजगर
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : २३००२
View  
पात्र
10
January 30, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
रेहाना परवीन
मेहमूद खां हमीद खां
४२
भुतिया दरवाजा अरब के कुये के पास महाल, नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : क्रिकेट बॅट
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : १७८१९
१) शेख महम्मद शरीफ लाल मोहम्मद
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : १७३५६
View  
पात्र

प्रभाग क्रमांक
: 43      प्रभागाचे नांव : भूतेश्वर नगर
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक
नामनिर्देशन प्रपत्र सुचना दाखल केल्याचा दिनांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव
वडील / पतीचे नाव
उमेदवाराचे वय
उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवाराचा व्यवसाय / धंदा
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
उमेदवाराचा मतदार यादीमधील क्रमांक
प्रस्तावकाचे नाव व प्रस्तावकाचा मतदार यादीमधील क्रमांक 
प्रतिज्ञापत्र
नामनिर्देशन
सद्यस्थिती
1
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
मेश्राम आम्रपाली रुपेश
मेश्राम रुपेश खेमराज
२६
नंदनवन झोपडपट्टी, पोलीस चौकी मागे, राजेंद्र नगर नागपुर. खाजगी इतर पक्ष

चिन्ह : कपबशी
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ११३३६
१) गजभिये रंजीत केवलदास
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ११९३१
View  
पात्र
2
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
सौ. दुपारे सारिका मिलिंद
मिलिंद रायभानजी दुपारे
३५
C/o तुळशीराम घासिराम राऊत गल्ली, जगनाडे चौक के.डी.के. कॉलेज रोड, नंदनवन नागपुर. गृहीणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १२४७५
१) संदीप वासुदेव शेंडे
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ११८०१
View  
पात्र
3
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
गजभिये तनुजा अशोक
गजभिये अशोक उरकूडा
३०
स्वातंत नगर, गल्ली न.१, जगनाडे चौक नंदनवन झोपडपट्टी नागपुर. घरकाम बहुजन समाज पार्टी

चिन्ह : हत्ती
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ९३०२
१) दहाटे कौसल सुनील
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ९९३५
View  
पात्र
4
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
दुर्गे सौ.रंजना विनायक
विनायक सीतारामजी दुर्गे
४७
२९६, गरोबा मैदान छापरू नगर जुना बगड गंज , नागपुर घरकाम अपक्ष

चिन्ह : पतंग
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : २८०२
१) जसुतकर शंकरराव मारोतकर
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : २०००४
View  
पात्र
5
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
लोणारे विद्या पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम
३७
दत्त मंदिर, कुभारटोली, अन्नपूर्णा माता मंदिर मागे पो. बगडगंज, नागपुर. सामाजिक सेवा इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ३१३८
१) सेलोकर रंजना पुरुषोत्तम
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ३०९८
View  
पात्र
6
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
डोईफोडे सारिका गणेश
गणेश दयाराम डोईफोडे
३५
४४८, गरोबा मैदान कापसे चौक, जुना बगडगंज, नागपुर खाजगी व्यवसाय शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : २३१३५
१) फंदी लक्ष्मि चंद्रभाऊ
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ०६२७
View  
पात्र
7
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
मेश्राम शिला सुरेश
मेश्राम सुरेश मोहन
३३
नंदनवन झोपडपट्टी उभा मारोती गल्ली न.२ नागपुर. घरकाम शिवसेना

चिन्ह : पाटी
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १०४२०
१) खोब्रागडे दिपक भीमराव
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १०३६१
---  
पात्र
8
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
वाघमारे उर्फ नरेश वामनराव
वामनराव जगन्नाथ वाघमारे
४२
चीटणीस पुरा , शिवाजी नगर, गंगाबाई घाट रोड, नागपुर. खाजगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १३४९१
१) पेटकर पंकज मुकुंदराव
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १८९६४
View  
पात्र
9
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
गोस्वावी सहदेव भीमराव
गोस्वावी भीमराव कृष्णा
२६
गायत्री नगर झोपडपट्टी जगनाडे चौक, नागपुर खाजगी व्यवसाय भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : नारळ
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : २१३३४
१) गोस्वावी सुखदेव भीमराव
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : २१३२८
View  
पात्र
10
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
धावडे प्रभाकरराव काशीनाथजी
धावडे काशीनाथजी तुळशीराम
५७
जुना बगड गंज धावडे मोहल्ला नागपुर खाजगी अपक्ष

चिन्ह : शिवणयंत्र
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ४०८
१) नागपुरे डोमा विठोबा
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ४१४७
View  
पात्र
11
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
बगमारे गंगाधर रामभाऊ
बगमारे रामभाऊ आड्कुजी
३७
जुना बगड गंज कुंभार टोली भंडारा रोड, नागपुर खाजगी भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : क्रिकेट बॅट
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ७८५७
१) लाडेकर रोशन पांडुरगजी
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : २३०१
View  
पात्र
12
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
बारई देवेंद्र
पंचमराव महादेवराव
३९
जुना बगड गंज कुंभार टोली नागपुर खाजगी भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ७७३५
१) मदन श्यामकुमार रामकिसन
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ३२६६
View  
पात्र
13
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
मुडे धनराज चिंधुजी
मुडे चिंधुजी गनुजी
६२
६४१, स्वतंत्र नगर ( नंदनवन झोपडपट्टी) लाईन न.११ के. डी.के.कॉलेज मेन रोड, नागपुर शेती इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
प्रभाग क्रमांक : 44

सूची क्रमांक : २७३०
१) राखडे निखिल रमेश
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १२८८४
View  
पात्र
14
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
लोखंडे सागर दामोधर
लोखंडे दामोधर बाजीराव
३७
जुना बगड गंज कॉर्पोरेशन शाळे जवळ प्लॉट न.२०५, नागपुर खाजगी व्यवसाय बहुजन समाज पार्टी

चिन्ह : हत्ती
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ३७३२
१) वालदे स्वप्नील भारत
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ४०२९
View  
पात्र
15
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
झेलपुरे सुधाकर फात्तेराव
फात्तेराव
५९
नंदनवन नागपुर सामाजिक सेवा इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १०८५८
१) पिठूले श्रावण महादेव
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ३३५०
View  
पात्र
16
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
रामदास तुकाराम राऊत
तुकाराम सखाराम राऊत
६७
जुना बगड गंज नागपुर सेवानिवृत्ती ( शासकीय) अपक्ष

चिन्ह : मेणबत्त्या
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ३४८१
१) श्याम फकीराजी मेंढे
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ४२२३
View  
पात्र
17
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
चंद्रशेखर मधुकरराव इजमुलवार
मधुकरराव सुखदेव इजमुलवार
३८
शिवाजी नगर गेट जवळ नागपूर खाजगी इतर पक्ष

चिन्ह : बॅट्समन
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : १२२९८
१) कैलाश बालाजी गावंडे
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १९३२०
View  
पात्र
18
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
वंजारी प्रवीण जंगलूजी
जंगलूजी केडूजी वंजारी
३८
नंदनवन झोपडपट्टी पोलीस चौकी मागे के.डी.के. कॉलेज रोड, नंदनवन नागपूर मेडीकल स्टोर्स इतर पक्ष

चिन्ह : नगारा
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ११९९६
१) देवगडे दिनेश सहादेव
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ४०४५६
View  
पात्र
19
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
गणवीर विनायक डोमाजी
डोमाजी भदुजी गणवीर
५३
नंदनवन झोपडपट्टी के.डी.के. कॉलेज रोड, स्वामी गारमेंट जवळ जगनाडे चौक नागपूर खाजगी इतर पक्ष

चिन्ह : दूरदर्शन
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ९०३९
१) जगताप बंडू नामदेव
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ११९००
View  
पात्र
20
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
कांबले राहुल दौलतराव
कांबले दौलतराव बाबुराव
२५
नंदनवन राजेंद्र नगर गल्ली न. १४ नंदनवन झोपडपट्टी नागपूर खाजगी अपक्ष

चिन्ह : टोपी
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १४४१०
१) राऊत दिलीप जयराम
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १०४६१
View  
पात्र
21
January 30, 2012
ब - सर्वसाधारण
ज्ञानेशवर महादेव गंडेलवार
महादेवराव लक्ष्मणराव गंडेलवार
३५
गुजर नगर गंगाबाई घाट जुना बगडगंज भूतेश्वर मंदिर जवळ शिक्षण अपक्ष

चिन्ह : गॅस सिलेंडर
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ११९८
१) सचिन हरिचंद्र सिरसागर
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १७१२
---  
पात्र


 

Close window